Vì:
- Tạo thuận lợi cho việc tập trung quản lí các hoạt động công nghiệp ở một khu nhất định.
- Nơi đây nhờ có cơ sở hạ tầng hòan chỉnh, có chính sách ưu đãi đã thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và kĩ thuật từ bên ngoài.
- Nhờ CN phát triển, lao động trong nước có thêm việc làm, học tập được công nghệ kĩ thuật, kinh nghiệm quản lí để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống.