- DV gồm các ngành không trực tiếp tạo ra sản phẩm, vật chất, phụ vụ cho các nhu cầu trong sản xuất và phụ vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân.
- Chia làm 3 nhóm: DV kinh doanh; DV tiêu dung; DV công.
- Ý nghĩa:
+ Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất.
+ Sử dụng tốt nguồn lao động trong nước.
+ khai thác tốt tài nguyen TN, di sản văn hóa lịch sử, các thành tựu của khoa học kĩ thuật.