Tại sao Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vào ngày 19-12-1946? Nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong những năm 1946-1947.

Đáp Án


Chính phủ ta kiên trì giải quyết mối quan hệ Việt - Pháp bằng con đường hòa bình, thương lượng, thể hiện qua việc kí kết và nghiêm chỉnh thực hiện Hiệp
định Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước (14-9-1946).

Với âm mưu xâm chiếm lâu dài đất nước ta, sau khi tăng quân đến Đông Dương, Pháp chiếm Hải Phòng, gây xung đột ở Hà Nội... Ngày 18-12-1946, chúng gửi tối hậu thư đòi ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. Nếu yêu cầu đó không được chấp nhận thì Pháp sẽ tấn công ta vào sáng ngày 20-12-1946.

Tình thế khẩn cấp buộc Đảng và Chính phủ ta phải có những quyết định kịp thời trước vận nước lâm nguy. Ngày 18 và 19-12-1946, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. Ngay trong đêm 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Đường lối kháng chiến thể hiện trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12-1946), Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12-1946) và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Trường Chinh (1947).

Đường lối kháng chiến: Toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh.

Theo: Đề Thi - Đáp Án Tuyển Sinh ĐH 2008 - Môn Lịch Sử