1. Chính sách dân số

a. Tình hình dân số nước ta (Đọc thêm)

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số

- Mục tiêu

+ Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số

+ Ổn định quy mô, cơ cấu và phân bố dân số hợp lí

+ Nâng cao chất lượng dân số

- Phương hướng

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục

+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân

+ Nhà nước đầu tư đúng mức và tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện công tác xã hội hóa dân số

2. Chính sách giải quyết việc làm

a. Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay

- Thiếu việc làm (ở cả nông thôn và thành thị); thu nhập thấp

- Dân số trong độ tuổi lao động ngày càng tăng

- Chất lượng nguồn nhân lực thấp

- Lao động từ nông thôn lên thành thị ngày càng tăng

- Sinh viên tốt nghiệp có việc làm ít

b. Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm

- Mục tiêu

+ Giải quyết việc làm (ở cả thành thị và nông thôn) ( năm 2012 = 1,7 triệu lao động)

+ Phát triển nguồn nhân lực

+ Mở rộng thị trường lao động

+ Tăng lao động đã qua đào tạo nghề

- Phương hướng

+ Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ

+ Khuyến khích làm giàu hợp pháp, tự do hành nghề

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động (năm 2012 = 9 vạn)

+ Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm

- Chấp hành chính sách dân số và việc làm; pháp luật về dân số và pháp luật lao động

- Động viện mọi người cùng thực hiện và tham gia vào chính sách đó

- Bản thân có ý chí vươn lên trong học tập và trong cuộc sống