1. Vai trò và nhiệm vụ của Quốc phòng & An ninh

a. Vai trò của Quốc phòng và An ninh (Đọc thêm)

Học sinh cần nắm được:

- Quốc phòng: giữ gìn và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

- An ninh: đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực.

b. Nhiệm vụ của Quốc phòng và An ninh (Đọc thêm)

Học sinh cần nắm được:

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh

- Bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ

- Bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân

- Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, Văn hoá, tư tưởng.

- Duy trì trật tự an toàn xã hội.

- Giữ vững ổn định chính trị, ngăn ngừa đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu.

* So sánh nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

- Thời chiến tranh: Đánh kẻ thù để giành độc lập tự do.

- Thời bình: Xây dựng xã hội chủ nghĩa, chống âm mưu của kẻ thù, giữ gìn an ninh trât tự

2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

+ Sức mạnh dân tộc: truyền thống yêu nước, nền văn hóa.

+ Sức mạnh thời đại: khoa học công nghệ, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ.

- Kết hợp quốc phòng với an ninh: kết hợp sức mạnh của thế trận quốc phòng và thế trận an ninh nhân dân

- Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và an ninh

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh

- Trách nhiệm chung: SGK

- Trách nhiệm của học sinh

+ Rèn luyện sức khoẻ, ra sức học tập

+ Có lối sống lành mạnh, không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

+ Động viên mọi người tham gia nghĩa vụ quân sự.