1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước (Giảm tải - Đọc thêm)

2. Nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước

a. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế

* Quyền tự do kinh doanh của công dân

- Quyền tự do kinh doanh quy định ở điều 57 Hiến pháp 92

- Khái niệm: Mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.

- Các hoạt động kinh doanh:

+ Hoạt động sản xuất (quan trọng nhất)

+ Hoạt động tiêu thụ sản phẩm

+ Hoạt động dịch vụ

=> Mục đích: nhằm thu lợi nhuận

- Quyền tự do kinh doanh:

+ Chọn và quyết định mặt hàng kinh doanh

+ Quy mô: lớn hay nhỏ

+ Hình thức kinh doanh

+ Lĩnh vực kinh doanh

- Ví dụ:

* Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh.

+ Kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy phép

+ Nộp thuế đầy đủ

+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

+ Bảo vệ môi trường

+ Tuân thủ các quy định an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

=> Nghĩa vụ nộp thuế là quan trọng nhất vì: Thuế là khoản thu bắt buộc, là nguồn thu chủ yếu của đất nước

b. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển văn hóa (Giảm tải - Đọc thêm)

c. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội

* Pháp luật về việc làm và xóa đói giảm nghèo:

- Tạo ra nhiều việc làm mới.

- Sử dụng các biện pháp kinh tế - tài chính để xóa đói giảm nghèo.

Ví dụ:

+ Cho vay vốn ưu đãi

+ Ưu đãi thuế

+ Xuất khẩu lao động

* Pháp luật về dân số:

- Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số

- Ổn định quy mô, cơ cấu và phân bố dân số hợp lí

- Nâng cao chất lượng dân số

- Xây dựng gia đình bền vững hạnh phúc

- Thực hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia đình; Pháp lệnh dân số thực hiện kế hoạch hóa gia đình

Ví dụ:

+ Mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 con

+ Thưởng - phạt khi sinh đẻ

+ Xây dựng gia đình văn hóa

* Pháp luật về chăm sóc sức khỏe nhân dân:

- Áp dụng các biện pháp giảm tỉ lệ mắc bệnh

- Luật bảo vệ chăm sóc sức khỏe

=> Bảo đảm phát triển giống nòi, nâng cao thể lực, tuổi thọ

Ví dụ:

+ Bảo hiểm y tế cho người dân

+ Trẻ em dưới 6 tuổi không phải đóng viện phí

+ Khám sức khỏe định kì cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa

* Pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội:

- Luật phòng chống ma túy

- Luật phòng chống mại dâm

- Đảm bảo an ninh trật tự

- Bài trừ các tệ nạn xã hội

=> Xây dựng lối sống văn minh

Ví dụ:

+ 26/6 là ngày phòng chống ma túy

+ 01/12 ngày phòng chóng HIV/AIDS

* Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Nguyên tắc bảo vệ môi trường: Không dạy

- Các hoạt động bảo vệ môi trường:

+ Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên

+ Bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh

+ Bảo vệ môi trường nước, không khí

+ Bảo vệ môi trường đô thị và khu dân cư

+ Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường, quản lý chất thải

- BV rừng có tầm quan trọng vì: là tài nguyên quý, có giá trị đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

- Pháp luật nghiêm cấm hành vi:

+ Khai thác rừng, tài nguyên thiên nhiên trái phép.

+ Khai thác đánh bắt tài nguyên sinh vật bằng phương tiện hủy diệt.

+ Săn bắn, tiêu thụ trái phép thực vật, động vật hoang dã.

+ Chôn lấp chất độc, chất thải không đúng quy định.

+ Thải chất thải chưa xử lý vào đất, vào nước

=> Người vi phạm: thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý hành chính, kỉ luật, hình sự, khắc phục ô nhiễm, bồi thường thiệt hại.

- Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, là quyền và nghĩa vụ của công dân.

- Trách nhiệm của học sinh:

+ Giữ gìn vệ sinh trường lớp, nơi ở…

+ Bảo vệ nguồn nước, động – thực vật, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

+ Không đốt rừng, dùng chất nổ trái phép

+ Đấu tranh phê phán, tố cáo hành vi phá hoại môi trường.

e. Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng - an ninh

- Nhiệm vụ của quốc phòng an ninh:

+ Giữ gìn và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ

+ Phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại vững mạnh

+ Đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội

- Nguyên tắc hoạt động.

+ Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ quốc phòng an ninh.

+ Kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh.

+ Phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh quốc phòng với đối ngoại

+ Chủ động phòng ngừa âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia.

+ Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân

- Nhiệm vụ: bảo vệ quốc phòng an ninh là nhiệm vụ của toàn dân trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân là nòng cốt.

- Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc: là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân => Nhà nước ban hành Luật nghĩa vụ quân sự.

- Trách nhiệm của công dân:

+ Tham gia Luật nghĩa vụ quân sự

+ Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ quốc phòng, an ninh.

+ Học sinh: Rèn luyện sức khỏe, có lối sống lành mạnh, không có tệ nạn xã hội