- Xuất hiện từ những năm 80 của thế kỷ XX.
- Là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ , những tác động ảnh hưởng lẫn nhau của tất cá các khu vực các quốc gia dân tộc trên thế giới.
- Những biểu hiện chủ yếu :
+ Sự phát triển nhanh chóng của quan hê quốc tế: từ sau 1945 đến cuối thập kỷ 90, giá trị trao đổi thương mại trên phạm vi quốc tế tăng 12 lần.
+ Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia. Hiện có khoảng 500 công ty xuyên quốc gia kiểm soát 25% tổng sản phẩm thế giới và giá trị trao dổi của các công ty nầy tương đương 3/4 giá trị thương mại toàn cầu.
+ Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn tăng lên nhanh chóng vào những năm cuối thế kỷ XX nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.
+ Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực (như IMF, WB, WTO, EU, ASEAN, ...) có vai trò quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế chung của thế giới và khu vực.
- Mặt tích cực và hạn chế
Toàn cầu hóa là thời cơ đồng thời cũng là những thách thức to lớn đối với các nước. “Nắm lấy thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta’’.

LƯU Ý: Bài viết chỉ đăng tại Tuổi Trẻ Bến Tre Online. Vui lòng để lại nguồn và link dẫn đến bài viết này khi trích đăng tại Website khác.