Chương 1: Nguyên Tử

- Thành phần nguyên tử

- Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học. Đồng vị

- Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử

- Cấu hình electron của nguyên tử

- Luyện tập: Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử.

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


- Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron

- Nguyên tử các nguyên tố hóa học

- Sự biến đổi tính chất các các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

- Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học

- Liên kết ion. Tinh thể ion

- Liên kết cộng hoá trị

- Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử

- Hoá trị và số oxi hoá

- Luyện tập: Liên kết cộng hóa học

Chương 4: Phản ứng hóa học

- Phản ứng oxi hoá - khử

- Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

- Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

Chương 5: Nhóm halozen

- Khái niệm về nhóm halozen

- Clo

- Hidro clorua, axit clohidric và muối clorua

- Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

- Flo, brom, iot

- Luyện tập : Nhóm halozen

- Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

Chương 6: Oxi – Lưu huỳnh

- Oxi - Ozon

- Lưu huỳnh

- Hidro sunfua. Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit

- Axit sunfuric. Muối sunfat

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

- Tốc độ phản ứng hóa học

- Cân bằng hóa học