1. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ( từ 1911 - 1930):

- Hoàn cảnh ra đi tìm đường cứu nước: Nguyễn Sinh Cung sinh trong một gia đình trí thức yêu nước; vùng quê có truyền thống đấu tranh; trước cảnh nước mất, nhà tan, các cuộc đấu tranh đều thất bại, bế tắc, Người đã quyết định đi sang phương Tây tìm đường cứu nước .
- 5/6/1911 tại bến Nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.
- Từ năm 1911 đến năm 1917 người đi khắp nhiều nước trên thế giới. Người đã rút ra ở đâu cũng vậy bọn đế quốc chuyên đi áp bức bóc lột người khác, còn người lao động thì bị bóc lột.
- Sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về Pháp (1917) và gia nhập Đảng xã hội Pháp (1919)
- Tháng 6/1919, gởi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghi Véc xây
- Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và tìm được đường lối cứu nước.
- Tháng 12/1920, tại đại hội Đảng Xã hội Pháp (đại hội Tua), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc Tế Cộng Sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp.
- Năm 1921, thành lập Hội liên hiệp thuộc địa àtập hợp lực lượng chống thực dân.
- Sáng lập Báo người khổ, tham gia viết bài cho các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, viết cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp.
- Năm 1923, sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân .
- Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V( 1924)
- Năm 1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để tuyên truyền, xây dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân VN.
- Sau khi đến Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng…
- 2/1925, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn, giác ngộ một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã, lập ra Cộng sản đoàn.
- 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên…
- Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của hội do Nguyễn Ái Quốc sáng lập.
- 7/1925, cùng với một số nhà yêu nước Triều Tiên, Inđônêxia…Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Liên Hiệp Các Dân Tộc bị áp bức ở Á Đông.
- Đầu năm 1927, tác phẩm Đường Kách mệnh, gồm những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu, được xuất bản .
- Cuối năm 1929, từ Xiêm ( Thái Lan) về Hương Cảng (Trung Quốc), triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng.
- Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Hương Cảng (Trung Quốc) .
+ Nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam .
+ Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng…do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
- Nguyễn Ái Quốc khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc phải theo con đường cách mạng vô sản.


2. Tác dụng của những hoạt động:
là bước trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính Đảng vô sản ở Việt Nam.

3. Công lao to lớn đầu tiên:

- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, mở đường giải quyết cuộc khủng hoảng đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam.
- Nhờ tìm được con đường cứu nước đúng đắn như đã nêu trên, nên mới dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1930; làm Cách mạng tháng Tám – 1945 thành công; tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ thắng lợi .

LƯU Ý: Bài viết chỉ đăng tại Tuổi Trẻ Bến Tre Online. Vui lòng để lại nguồn và link dẫn đến bài viết này khi trích đăng tại Website khác.