Phần 1: CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ

Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

Bài 2.Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường

Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước

Phần 2: CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI


Bài 8. Chủ nghĩa xã hội

Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh

Bài 15. Chính sách đối ngoại