I. Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương

1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh

- Mĩ từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương: Ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương (12 – 1950), tăng cường viện trợ cho Pháp và tay sai, từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương (1950 Mĩ viện trợ 52 tỉ Franc).

- Tháng 9/1951, Mĩ ký với Bảo Đại Hiệp ước kinh tế Việt – Mĩ nhằm trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mĩ.

2. Kế hoạch Đờ Lát đờ Tátxinhi

- Cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đờ Tátxinhi nhằm nhanh chóng kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh.

- Nội dung Kế hoạch Đờ Lát đờ Tátxinhi: Xây dựng lực lượng cơ động chiến lược, xây dựng phòng tuyến quân sự bằng xi măng cốt sắt (boong ke); lập “Vành đai trắng”; Đánh phá hậu phương ta…

Kế hoạch Đờ Lát đờ Tátxinhi đẩy cuộc chiến tranh Đông Dương lên một quy mô lớn, cuộc chiến tranh của ta ở vùng sau lưng địch trở nên khó khăn phức tạp.

II. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẢNG (2/1951)

1. Hoàn cảnh :

- Từ ngày 11 đến 19/2/1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại xã Vinh Quang, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang.

2. Nội dung Đại hội: Đại hội đã thông qua: Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng kết kinh nghiệm đấu tranh trong chặn đường đã qua.

- Thông qua Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” của Tổng Bí thư Trường Chinh, nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là: Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập, xoá bỏ những tàn tích phong kiến, thực hiện “người cày có ruộng”, phát triển chế độ dân chủ nhân dân.

- Đại Hội cũng quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng Mác – Lê-nin riêng, có cương lĩnh phù hợp. Ở Việt Nam, Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao Động Việt Nam

- Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới... Bầu Ban Chấp hành TW mới. Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Tổng bí thư.

3. Ý nghĩa:

- Đánh dấu bước phát triển mới, bước trưởng thành của Đảng ta và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với kháng chiến.

- Đây là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

III. HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN PHÁT TRIỂN MỌI MẶT

1. Về chính trị

- Tháng 3/1951, Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt, cùng với đó Mặt Trận Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào cũng được thành lập.

- Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc họp (tháng 5 – 1952), bầu chọn 7 anh hùng (Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị…).

2. Về kinh tế

- Năm 1952, Chính phủ mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm. 1953 vùng tự do sản xuất được hơn 2.757.000 tấn thóc.

- Thủ công nghiệp và công nghiệp đáp ứng được nhu cầu về công cụ sản xuất và các mặt hàng thiết yếu: vũ khí, thuốc men, quân trang, quân dụng...

- Đầu năm 1953, ta thực hiện triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất ở vùng tự do: Thái Nguyên, Thanh Hoá.

3. Về văn hoá, giáo dục, y tế

- Tiến hành cuộc cải cách giáo dục, đến 1952 có trên 1 triệu học sinh phổ thông và khoảng 14 triệu người thoát nạn mù chữ…

- Văn nghệ sĩ hăng hái thâm nhập mọi mặt đời sống chiến đấu và sản xuất.

- Các hoạt động y tế phát triển, như vệ sinh phòng bệnh, bài trừ mê tín dị đoan.