*Tình hình kinh tế: Từ năm 1930, kinh tế VN bắt đầu suy thoái do tác dộng của khủng hoảng kinh tế thế giới.

- Nông nghiệp : giá lúa, giá nông phẩm hạ, ruộng đất bị bỏ hoang.

- Công nghiệp: các ngành suy giảm.

- Thương nghiệp: xuất nhập khẩu đình đốn, giá cả tăng vọt.

*Tình hình xã hội:
Cuộc khủng hoảng kinh tế làm cho đời sống của đại bộ phận nhân dân Việt Nam lâm vào cảnh khốn cùng:

- Công nhân thất nghiệp ngày càng đông, số người có việc làm thì tiền lương ít ỏi.

- Nông dân mất đất, phải chịu sưu cao, thuế nặng, bần cùng hoá và phá sản trên quy mô lớn.

- Tiểu tư sản, tư sản dân tộc gặp nhiều khó khăn.