a. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

* Hoàn cảnh:

– Năm 1929, ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ làm ảnh hưởng đến tâm lí quần chúng và sự phát triển chung của phong trào cách mạng nước ta.

– Yêu cầu thống nhất các tổ chức cộng sản được đặt ra một cách bức thiết.

– Trước tình hình đó, NAQ chủ động từ Thái Lan về TQ, triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất.

– Hội nghị do NAQ chủ trì tại Cửu Long (Hương Cảng–TQ) bắt đầu từ ngày 6–1–1930.

* Nội dung hội nghị:


– Hội nghị nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Thông qua "Chính cương vắn tắt", "Sách lược vắn tắt" của Đảng do NAQ soạn thảo. Đây là "Cương lĩnh chính trị đầu tiên" của Đảng ta.

– Nội dung Cương lĩnh:


+
Xác định đường lối chiến lược cách mạng VN là tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

+ Nhiệm vụ là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước VN độc lập, tự do.

+ Lực lượng cách mạng: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập.

– Vai trò lãnh đạo: Đảng Cộng sản Việt Nam–đội tiên phong của giai cấp vô sản.

* Ý nghĩa của Cương lĩnh: là cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Độc lập, tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này.

b. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:


– Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt.

– Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Marx–Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

– Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng VN:

● Đảng trở thành chính Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng VN.

● Từ đây cách mạng VN có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo.

● Cách mạng VN trở thành một bộ phận khắng khít của cách mạng thế giới.

● Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hóa của cách mạng VN.

- Đại hội Đảng lần thứ III (9–1960) quyết nghị lấy ngày 3–2 hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng.