a. Diễn biến:

– Ngày 13/3/1954, ta bắt đầu nổ súng, chiến dịch diễn ra 3 đợt:

+ Đợt 1 (13 đến 17/3/1954): ta tiến công cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc, diệt 2000 địch.

+ Đợt 2 (30–3 đến 26/4/1954): ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm. Ta chiếm phần lớn các cứ điểm, tạo điều kiện bao vây, chia cắt địch.

+ Đợt 3 (1/5 đến 7/5/1954): ta đồng loạt tiến công phân khu Trung tâm và phân khu Nam, tiêu diệt các cứ điểm đề kháng còn lại của địch. Chiều 7/5/1954, ta đánh vào sở chỉ huy địch, đến 17 giờ 30 phút, tướng De Castries cùng toàn bộ Ban Tham mưu địch đầu hàng và bị bắt sống.

b.
Kết quả:

Ta loại 16.200 địch, có một thiếu tướng, bắn rơi và phá hủy 62 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh.

c.
Ý nghĩa lịch sử:

– Đập tan kế hoạch Navarre, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.