- Bản trường ca viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ thành thị vùng địch tạm chiếm miền Nam. Nhận rõ bộ mặt xâm lược của Mĩ, hướng về nhân dân, ý thức được vận mệnh của thế hệ mình, đứng dậy xuống đường đấu tranh hòa với cuộc chiến đấu của dân tộc. Nổi bật trong bài thơ là tư tưởng Đất Nước của Nhân Dân.
- Đoạn trích Đất Nước trích phần đầu chương 5 của trường ca Mặt đường khát vọng. Trường ca này được tác giả hoàn thành tại chiến trường Bình Trị Thiên năm 1971.