I. LÝ THUYẾT (CHUNG CHO CÁC BAN)

Câu 1: Nêu định nghĩa và đơn vị của động lượng? Khi nào động lượng của một vật biến thiên?
Câu 2: Định nghĩa công và đơn vị của công. Biện luận giá trị của công theo góc tạo bởi hướng của lực với hướng chuyển động?
Câu 3: Nêu định nghĩa động năng và công thức tính động năng, tính chất và đơn vị?
Câu 4: Định nghĩa thế năng trọng trường? Viết công thức nêu tính chất và đơn vị?
Câu 5: Cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường là gì? Viết biểu thức? Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng duy nhất của trọng lực.
Câu 6: Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi? Viết biểu thức? Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động chịu tác động của lực đàn hồi?
Câu 7: Trình bày nội dung của thuyết động học phân tử chất khí? Khí lý tưởng là gì?
Câu 8: Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số trạng thái nào? Thế nào là quá trình đẳng nhiệt? Phát biểu định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt? Thế nào là đường đẳng nhiệt?
Câu 9 : Thế nào là quá trình đẳng tích ? Cho một ví dụ về quá trình này? Phát biểu định luật Sác-lơ ? Thế nào là đường đẳng tích?
Câu 10: Thế nào là quá trình đẳng áp? Phát biểu mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp ? Đường đẳng áp là gì?.
Câu 11: Nội năng là gì theo nhiệt động lực học? Nội năng của một vật phụ thuộc vào các đại lượng nào? Nội năng của một khí lý tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không? Tại sao? Bằng cách nào để làm biến đổi nội năng của một vật?
Câu 12: a) Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học. Nêu tên, đơn vị và qui ước dấu của các đại lượng trong hệ thức.
b) Phát biểu nguyên lý II nhiệt động lực học theo Clau-di-út và theo Các-nô

II. BÀI TẬP


A. Phần chung cho các ban.


1 – Bài tập về Động lượng, Công, Công suất, Thế năng, Động năng, Cơ năng.
2 – Bài tập về chất khí: Các quá trình biến đổi trạng thái của chất khí và Phương trình trạng thái chất khí lí tưởng.
3 – Bài tập về Biến dạng của vật rắn.

B. Phần riêng cho các ban.


BAN A BAN CƠ BẢN
Bài tập về Tĩnh học vật rắn, Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí, Định luật Béc-nu-li, Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép Bài tập về Động lượng, độ biến thiên động lượng, Nội năng của vật, Nguyên lý I của NĐLH.